top of page

Epsilon

העניין בשיתוף פעולה בין תנועה וסאונד במרחב מאפיין את העבודה שלנו מזה מספר שנים. זוהי פרקטיקה שברירית בה אנו צופים תדיר במהלך של התקיימות מול התנדפות של החומר וברווחים בין התנועות הללו. המפגש עם אמנית המחול והמופע תמי ליבוביץ והמוסיקאי הנס לינגנס היוו הזדמנות להרחבת ההשראה והמבט במרחב שביננו כמי שמייצר אותנו ואנחנו נעלמים בו. חידת ההקשבה, ההיעשות וההעלמות מובילה אותנו, ואנחנו מפעילים-מופעלים ומאתגרים את השיח המשותף. 

 

בספרו קורפוס, ועוד נוגע ז'אן-לוק ננסי בשבריריות התנועה והשובל(ים) שהיא מותירה אחריה, כסימן.  

 

"הגופים הם תמיד על סף עזיבה, על סף תנועה, נפילה, מרווח, התקה. (זה מה שהיא העזיבה, אפילו זו הפשוטה ביותר: הרגע הזה שבו גוף כלשהו כבר אינו שם, בדיוק כאן היכן שהיה. הרגע הזה שבו הוא מפנה מקום לפעירת-המרווח היחידה שהינה הוא-עצמו. גוף שעוזב נושא עמו את המרווח שלו, נישא כמרווח, ובאופן כלשהו מתמקם ממרחק, מתכנס בתוך עצמו - אבל בה בעת, מותיר את המרווח הזה ״מאחוריו״ - כפי שאומרים -, כלומר במקומו, ומקום זה נשאר שלו, ללא פגע ובה בעת לגמרי עזוב.) [כי זה הוא העדר הגוף ואף על פי כן הגוף עצמו]."

With Hannes Lingens, Anat Shamgar, Tami Leibowitz & Tom Soloveitzik

bottom of page